Auxiliary Verb แปลว่า กริยานุเคราะห์ เหตุที่เรียกว่ากริยานุเคราะห์หรือกริยาช่วยนั้น ก็เพราะว่ากริยาเหล่านี้ไปทำหน้าที่ช่วยกริยาตัวอื่นเพื่อให้มาลา (Mood) วาจก (Voice) หรือกาล (Tense)” กล่าวคือ กริยาเหล่านี้ไปทำหน้าช่วยกริยาตัวอื่นเพื่อให้ประโยคนั้นเป็น คำถาม, ปฏิเสธ, การคาดคะเน, ให้คำมั่น, สัญญา เงื่อนไข, เหตุการณ์ต่างๆ ทั้งในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต สิ่งเหล่านี้จะเป็นประโยคขึ้นมาได้ ก็ต้องอาศัยกริยานุเคราะห์เท่านั้นเข้ามาเป็นตัวกำหนด

Advertisements