1.อุทานออกมาเป็นคำเดียวหรือวลี

– Hurrah!          =          ไชโย

– Alas!              =          อนิจจา, โถ

– Shut up!         =          หยุดพูดนะ