2.อุทานออกมาในรูปประโยค

โครงสร้าง              1.What + นาม + ประธาน + กริยา!

                                2. How + คุณศัพท์ หรือ วิเศษณ์ + ประธาน + กริยา!

 

* อุทานออกมาในรูปประโยค มีหลายรูปแบบคือ:

1.ขึ้นต้นด้วย What a …..! เช่น

            What a nuisance!                      น่ารำคาญจริงๆ

            What a shame!                         น่าละลายจังเลย

 

2.ขึ้นต้นด้วย What + a (an) + Adjective+ นามเอกพจน์ เช่น

            What an expensive car!

            = รถแพงจังเลย

                (ถ้าขึ้นต้นด้วย what จะตัดประธานและกริยาออกก็ได้)

                What a large building!

            = ตึกใหญ่จังเลย

 

3.ขึ้นต้นด้วย What + adjective + นามพูพจน์ เช่น

                What   beautiful rose they are!

            = ดอกกุหลาบสวยจัง

                What   interesting books they are!

            = มันเป็นหนังสือที่น่าสนใจมาก