Finite Verb แปลว่า กริยาแท้ หมายถึง กริยาซึ่งทำหน้าที่กริยาจริงๆ ของประโยค เป็นหัวใจสำคัญชองประโยค เพราะถ้าไม่มีกริยาแท้ ข้อความนั้นจะเป็นประโยคขึ้นมาไม่ได้ จะเรียกว่า กริยาสำคัญ,หรือ กริยาหลักได้ทั้งนั้น กริยาแท้เปลี่ยนรูปไปตามประธานและตาม Tense ต่างๆ

 

Advertisements