Verb แปลว่า กริยา หมายถึง คำซึ่งบอกอาการหรือความเป็นอยู่ของนาม หรือคำเสมอนามที่เป็นประธาน ว่าผู้นั้นผู้นี้หรือสิ่งนั้นสิ่งนี้ทำอะไรหรือเป็นอะไร หรือเป็นคำสอดแทรกเข้ามาทำหน้าที่ช่วยกริยาตัวอื่นก็ได้ เพื่อบอกถึงมาลา(Mood) วาจก(Voice) และกาล(Tense)”

ในภาษาอังกฤษแบ่ง Verb ออกเป็น 5 ชนิดด้วยกัน คือ

1. Transitive Verb    =           สกรรมกริยา

2. Intransitive Verb  =         อกรรมกริยา

3. Finite Verb          =            กริยาแท้

4. Non-Finite Verb   =          กริยาไม่แท้

5. Auxiliary Verb     =          กริยานุเคราะห์, กริยาช่วย