หลักการเปลี่ยน Active Voice เป็น Passive voice

ก)      เอากรรม ของประโยค Active มาเป็น ประธาน ในประโยค Passive

ข)     ใช้ Verb to be ให้ถูกต้องตามพจน์ และ Tense เดิมที่เปลี่ยนไปจาก Active

ค)      กริยาแท้ในประโยคในประโยค Active ให้เปลี่ยนเป็นช่อง 3 เสมอ โดยวางไว้หลัง Verb to be

ง)      เอา ประธาน ของประโยค  Active ไปเป็น กรรม ในประโยค Passive โดยมี “by” นำหน้า